πρῶτον μὲν ὁ Ὀδυσσεύς, πολύμητις ὤν, παρέξει τῷ Κύκλωπι οἶνον πίνειν, ὁ δὲ Κύκλωψ πίεται or πιεῖται πὰρα πολὺ καὶ μεθύσει. εἰς ὕπνον πεσεῖται. ἐν ᾧ δε καθευδήσει ὁ Κύκλωψ, ὁ Ὀδυσσεὺς ῥόπαλον (μοχλὸν) εὑρήσει καὶ κελεύσει τοὺς ἑταίρους θερμαίνειν αὐτὸ (αὐτὸν) ἐν τῷ πυρί. ἐπεὶ μέλλει ἅψεσθαι τὸ ῥόπαλον (ὁ μοχλὸς), ὁ Ὀδυσσεὺς ἀρεῖ αὐτὁ(ν) ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐλᾶ εἰς τὸν ἕνα ὀφθαλμὸν τοῦ πελωρίου. ὁ δὲ ἀναπηδήσει καὶ δεινῶς κλάγξει. ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς καὶ οἱ ἑταῖροι εἰς τὸν τοῦ ἄντρου μυχὸν φεύξονται or φευξοῦνται. ὁ δε κύκλωψ οὐκ ὄψεται αὐτοὺς, τυφλὸς γὰρ ἔσται.