Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΛΛΥΣΙΝ

Listen to my reading, if you wish:
paragraph one
paragraph two
paragraph three

Words

 • ἀπόλλυσιν he loses
  (Present Tense of -μι verbs.
   
 • νοστεῖν <> ἐπανιέναι to return (home)
  ἡ πατρίς, τῆς πατρίδος
  ἡ πατρὶς γῆ 
  εἰς τὴν πατρίδα γῆν 
  [νοστέω] νοστῶ 
   
 • αἱ Σειρῆναι  μάλα καλῶς ᾄδουσαι τοὺς ναύτας ἀποκτείνουσιν (or: ἀπολλύασιν).
  πῶς;
  οἱ ναῦται, τὸ τῶν Σειρηνῶν ᾄδειν ἀκούοντες καὶ μετὰ αὐτῶν εἶναι ἐθέλοντες, εἰς τὴν θάλατταν καταπηδῶσιν καὶ ἀποθνήσκουσιν.
   
  ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς τῶν Σειρηνῶν ᾀδουσῶν μάλιστα άκούειν βούλεται. πείθει οὖν τοὺς ἑταῖρους  προσάπτειν αὐτὸν τῷ ἱστῷ
  (mast).
  ἐπεὶ δὲ ἀκούει τὸ τῶν Σειρηνῶν καλὸν ἀείδειν ῥίπτειν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλατταν ἐθέλει. ἀλλά ἁπτόμενος τῷ ἱστῷ οὐ δυνατόν ἐστιν. οὑκ οὖν ἀποθνῄσκει
  καὶ οἱ ἑταῖροι ἐκ τοῦ κινδύνου ἐκφεύγουσιν. οὐδὲν γὰρ ἀκούουσιν, τὰ δὲ ὦτα αὐτῶν 
  being stopped with wax
   
 • νῦν δὲ εἰς τὸν μέγιστον κίνδυνον ἐμπίπτουσιν
  διὰ τί μέγιστον;

  διότι οὐ δυνατόν ἐστιν σῷον / σῷους ἐκφεύγειν·
  ἔνθεν μὲν ἡ Σκύλλη ... ἔνθεν δὲ ἡ Χάρυβδις
  and you'll have to face either one or the other, there is no escape, nor can you fight them with any chance of success
  τί οὖν δεῖ ποιεῖν;
  δεῖ φεύγειν τὴν Χάρυβδιν, ἡ γὰρ δίνη πάντα καταπίνει.
  ἡ δὲ Σκύλλη, μόνον ἓξ κεφάλας ἔχουσα, μόνον ἓξ τῶν ἑταίρων λήψεται και ἀποκτενεῖ. οὕτως οὖν οἱ γε ἄλλοι σῷοι ἔσονται.