Η ΣΥΜΦΟΡΑ β

Back to B
  
  
Introduction
Plot, Picture
 
Audio
Words
 
Text: Paragraphs
one
two
three
 
Usage
Future Tense
Exercise
 
Supplementary
Reading
    
Let's look a bit to the future.
The next step (lessons 11 >) is all about past happenings. Which will be a little more complicated. Knowing the verb forms used for future events helps with past tense forms as well. And it is not too difficult, as long as we stay away from complications. (Aren't there always?)

I always κλείω τὴν θύραν 
   
so tomorrow καὶ αὔριον κλείσω αὐτήν. 
   καὶ σύ, αἰεὶ κλείεις τὰς θύρας; 
   καὶ αὔριον, ἆρ' καὶ αὔριον κλείσεις αὐτάς; 

I wash every morning λούομαι καθ' ἡμέραν 
   
so I suppose that λούσομαι καὶ αὔριον.
καὶ σύ, ἆρ' λούῃ 
or λούει καθ' ἡμέραν; 
   ἆρ' αὔριον οὐ λούσῃ; 

Parents educate their children οἱ τεκόντες παιδεύουσιν τοὺς παῖδας 
   
and will do so in the future παιδεύσουσιν αὐτούς.

Difficult? No, just insert an S between stem and ending.
Click here for full table.