κινεῖται καὶ ἀναπνεῖ 
   ἀκίνητος μένει 
   ὕδωρ καταχέουσι τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ
   οὐκέτι ἀκίνητός ἐστιν ἀλλὰ κινεῖται
ἐπεὶ δὲ οὐ κινεῖται, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ (his breath)
      οὐκ ἰσχυρόν ἐστιν
νῦν δὲ κινεῖται καὶ ἀναπνεῖ·
   τὸ πνεῦμα αὐτοῦ αὖθις ἰσχυρόν ἐστιν.
ἡ ἀνάπνευσις, τῆς ἀναπνεύσεως 
breathing in (up into body)
τὸ πνεῦμα, τοῦ πνεύματος  wind, air, breath
pneumonia is ἡ πνευμονία in Greek
from ὁ πνεύμων, τοῦ πνεύμονος, the lung, responsible for breathing
 πνέω, πνεῖς, πνεῖ, πνέομεν, πνεῖτε, πνέουσιν. ἆρ' πνεῖς βραδέως ἣ ταχέως;
ἀναπνεῖς ἰσχυρῶς ακούων 
/ ἀκούουσα ψόφον δεινὸν ἐν τῷ σκότῳ;
   
(μάθημα 6 β , δευτέρα παραγραφή )
ἐν τῇ θαλάττῃ ναῦν τινα ὁρῶ.
    ἱστία ἔχει ἀλλά οὐ κινεῖται. διὰ τί;
    οὐκ ἔστιν οὐδὲν πνεῦμα = οὐ πνεῖ/φυσᾶ οὐδεὶς ἄνεμος. 
    οὐδὲν πνεῦμα τὰ ἱστία πληροῖ.
(fills, is filling)