Ο ΙΑΤΡΟΣ β

Back to C
  
  
Introduction
Picture
Plot
 
Audio
Vocabulary
Text
  
Text
paragraph 1
paragraph 2
paragraph 3
paragraph 4
paragraph 5
 
Grammar
Usage
 
  
     

Money, money, money!              
τὰ χρήματα or τὸ ἀργύριον               

πόσος; πόση; πόσον; how much?
πόσα χρήματα ἔχεις;
οὐ πολλά, ὀλίγα μόνον 
ἆρ' πολὺ ἀργύριον ἔχει ὁ Δικαιόπολις; πόσον ἔχει; 
ὀλίγους ὀβόλους ἔχει, οὐκ ἔχει δραχμάς


So what are ὀβόλοι and δραχμαί ? What other money was there in Dikaiopolis' Greece?

If you were rich, you'd have
πολλά  τάλαντα many talents
Dikaiopolis didn't have any of those, he doesn't even seem to have
     πολλὰς δραχμάς
only some  ὀβόλους 

currencies
ἕν τάλαντον ἑξακισχίλιοι (6000) δραχμαί   
  μία δραχμή  ἕξ (6) ὀβόλοι 

Obviously, only rich people had talents, so a person with many talents in Greece was a rich one, whereas in our times he's gifted, rich in skills.

Dikaiopolis' brother gives him 5 drachmas, which was enough to allow 2 people to make a journey to a sacred shrine in Epidaurus. So a drachma was worth quite a lot. How much in dollars or pounds or yen we can't rightly say, for life was so different in those days that we cannot really compare. We want elaborate meals, expensive clothes, cars, holidays. The Greeks didn't know any of these, unless they were rich in (Greek: rich "of", genitive)  ταλάντων of course. Admission to games, festivals, theatre was free, there were no restaurants, only taverns for drinking cheap wine, inns for travellers (mostly rather down-market ones). So if we say that one drachma was enough for a family to live on, and we don't know what it was that a family lived on, how can we compare their money to ours?

Dikaiopolis gives the slave 2 obols (1/3 of a drachma). So even an obol must have been worth quite a bit, for you don't give dimes, but rather tens of dollars if you want to buy somebody's good favours. Apparently, as a single person, you could have lived on 2 obols a day - though not extravagantly. More like, some years back, Americans did "Europe on 5 dollars a day", if they lived very frugally. Unimaginable nowadays! But then, a dollar was worth something in the not yet so rich Old World.